Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

Moja bogini mówi w 3 językach
A'la fuck you, largate, dégage d'ici lala
Więc, jak nie kumasz dalej, to przetłumaczy ci żebyś spierdalał.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty

July 22 2017

Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 04 2017

June 30 2017

June 26 2017

6172 2094 390
chcę Ciebie mieć teraz i k*rwa codziennie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

June 23 2017

5002 60f9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

June 12 2017

7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr via3u3a 3u3a
8089 ec37 390
Reposted fromcalifornia-love california-love via3u3a 3u3a
9218 1037 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 08 2017

7312 e10c 390

June 06 2017

O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viacytaty cytaty
1630 a1d0 390
Reposted fromamatore amatore viacytaty cytaty
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

May 16 2017

3652 d79e 390
Reposted frombpash89 bpash89 viacats cats

May 06 2017

6757 df32 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
5056 2265 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish

May 01 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl