Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2017

Na ogół tacy "towarzyscy" ludzie nie mają głębi, są banalni i nudni.
— Haruki Murakami – Mężczyźni bez kobiet
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 21 2015

7373 8adb 390

June 18 2015

8214 b017 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

June 16 2015

0441 2d45 390
Reposted fromczinok czinok viagameofthrones gameofthrones

June 05 2015

Kocham Cię, ale wiem, że jeśli teraz nie odejdę, to już nigdy nie zbiorę w sobie wystarczająco dużo odwagi. Gdziekolwiek będę,pamiętaj między jednym, a drugim papierosem,że na pewno mi Ciebie brakuję.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Okna twoje - otwarte. Sny oczu nie strzegą,
A ty na mnie nie patrzysz. Dlaczego, dlaczego?
— Leśmian
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty

May 30 2015

Galaxy space bracelet
Reposted fromoopsiak oopsiak viajewellery jewellery
7045 cf8c 390

May 24 2015

Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature

May 21 2015

8966 17b2 390
Reposted fromczwartekpiatek czwartekpiatek viacytaty cytaty
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
7066 85e1 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7057 2a1e 390

helplng:

△Grunge/Indie△

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7511 5125 390

Scala dei Giganti - The Giants Staircase.1483-85. Palazzo Ducale. Venice. marble.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 15 2015

9191 4982 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaarchitect architect
6503 9c4a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaarchitect architect
4180 0c61 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms

May 14 2015

6380 5dfe 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl