Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

September 08 2017

W życiu pojawiają się takie osoby z których już nigdy nie jesteś w stanie się wyleczyć - a najbardziej boli gdy widzisz że są szczęśliwe właśnie bez Ciebie.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

September 07 2017

Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
7180 4cbf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms

August 31 2017

5183 1701 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
5086 a40c 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
4755 1d05 390

f-ee-l-i-n-g-s:

just let it be.
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
4750 68ca 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
1209 badc 390
3472 adfb 390
Reposted fromkaiee kaiee viacytaty cytaty

August 14 2017

9292 0668 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
4080 9633 390
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 06 2017

July 31 2017

Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
6906 41fd 390
Reposted frombanitka banitka viasleepwalkers sleepwalkers

July 23 2017

Moja bogini mówi w 3 językach
A'la fuck you, largate, dégage d'ici lala
Więc, jak nie kumasz dalej, to przetłumaczy ci żebyś spierdalał.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty

July 22 2017

Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl